KODEKS ETYCZNY
PPHU Navcom Systems s.c.

Profesjonalizm w działaniu.
Prawość w prowadzeniu biznesu.
Zachowanie dobrego imienia firmy i naszych klientów.
Szacunek wobec ludzi i środowiska.
Postępowanie zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności.
Wzajemna współpraca i właściwe podejście do wykonywanych zadań.
Uwzględnianie etycznego wymiaru naszych działań.

MISJA

RZETELNOŚĆ USŁUG, NAJWYŻSZE STANDARDY, TERMINOWOŚĆ, KONKURENCYJNE CENY, INNOWACYJNOŚĆ, ZAPEWNIENIE NAJWYŻSZEJ SATYSFAKCJI KLIENTOM

WIZJA

WIODĄCA FIRMA W BRANŻY USŁUG LOTNICZYCH,
SILNA MERYTORYCZNIE I KAPITAŁOWO,
ZDOLNA DO REALIZACJI ZLECEŃ

§ 1

 1. Niniejszy dokument przedstawia zasady postępowania w biznesie, którymi na co dzień kierują się Zarząd, pracownicy oraz współpracownicy PPHU Navcom Systems s.c. podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych w tym podczas kontaktów z Klientem wewnętrznym (pracownicy) i zewnętrznym (klienci, współpracownicy, osoby trzecie).
 2. Kodeks łączy w sobie zasady poszanowania prawa i wszelkich przepisów ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności człowieka oraz etycznego zachowania i tym samym stanowi ramy działania i postępowania w PPHU Navcom Systems s.c. z tendencją do ich uściślania i wprowadzania kolejnych norm zachowania wraz ze zmieniającą się rzeczywistością.
 3. W niniejszym materiale opracowane są cechy jakie powinny charakteryzować zachowania podczas kontaktów z Klientami, osobami trzecimi oraz pracownikami i współpracownikami firmy PPHU Navcom Systems s.c.
 4. Podstawą prawidłowej i udanej współpracy jest ZAUFANIE, na które pracujemy podczas każdego, nawet najkrótszego kontaktu, każdą dopuszczoną w firmie drogą kontaktu, w tym osobistą oraz elektroniczną.
 5. W niniejszym kodeksie będą zbierane nie tylko zasady ale też i wskazówki postępowania.
 6. Kodeks etyczny obowiązuje wszystkie osoby zatrudnione i współpracujące z PPHU Navcom Systems s.c.
 7. Zebrane w niniejszym kodeksie zasady są bezwzględnie przestrzegane przez wszystkie osoby reprezentujące PPHU Navcom Systems s.c., a naruszenie ich jest naganne i nie jest tolerowane.
 8. W przypadki naruszenia zasada niniejszego Kodeksu zostaną podjęte przez władze Spółki stosowane działania w ramach obowiązujących przepisów.

§ 2

 1. Władze Spółki, pracownicy i współpracownicy PPHU Navcom Systems s.c. zobowiązani są do:
  • przestrzegania i respektowania wszelkich przepisów prawa w tym przepisów ustawowych i wykonawczych,
  • szanowania zwyczajów kulturowych, religijnych oraz światopoglądowych pracowników, współpracowników, Klientów, Kontrahentów i osób trzecich,
  • dbania o środowisko naturalne,
  • postępowania etycznie, w sposób odpowiedzialny i godny naśladowania niezależnie od zajmowanego stanowiska czy zakresu współpracy z PPHU Navcom Systems s.c.,
  • podejmowania kroków mających za zadanie zwalczanie jakiejkolwiek dyskryminacji czy prześladowania zarówno w obrębie firmy jak i w relacjach biznesowych, zapoznania się z niniejszym kodeksem oraz stosowania jego zaleceń. Zapewniamy wszystkim pracownikom prawo do zakończenia zatrudnienia po odpowiednim okresie wypowiedzenia.
 2. Produkty i usługi oferowane przez PPHU Navcom Systems s.c. świadczone są na najwyższym poziomie jakości. Każdy z pracowników zobowiązany jest do stosowania wszelkich wprowadzanych w firmie standardów oraz do bezpośredniej współpracy przy ich określaniu i wprowadzaniu w życie.
 3. Potrzeby i oczekiwania Klientów są naszym kluczowym wyznacznikiem działania co oznacza, że jesteśmy i pracujemy dla Klientów i na rzecz Klientów. Najbardziej pożądanym efektem jest umiejętność przewidywania potrzeb Klientów oraz umiejętność dostosowania się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.
 4. Chcąc zyskać jak największe zaufanie naszych Klientów i przetrwać na wymagającym rynku koncentrujemy się na jakości naszych usług wierni zasadzie „dostarczamy to co obiecujemy”.
 5. Uczciwość i wzajemny szacunek to podstawowe warunki budujące zaufanie.
 6. Podstawą codziennej pracy jest szacunek do siebie oraz kolegów i koleżanek oraz gotowość współpracy niezależnie od pełnionej funkcji czy zakresu współpracy z Navcom Systems.
 7. Wspieramy decyzje zespołowe. Wszyscy pracownicy i współpracownicy działają jako jeden duży zespół stąd umiejętność wymiany informacji oraz wyrażania swoich opinii, w tym przekazywania swoich pomysłów nie tylko wewnątrz działu, jest codziennością.
 8. Potrafimy słuchać innych, otwarcie dyskutujemy o problemach, a zasięgając opinii poszukujemy najlepszego i zarazem właściwego rozwiązania, gdyż najlepsze rozwiązanie można znaleźć po zapoznaniu się z różnymi punktami odniesienia.
 9. Stawiamy na otwartą komunikację w obrębie firmy i w ramach możliwości angażujemy pracowników w podejmowanie decyzji oraz rozwiązywanie problemów.
 10. Każda osoba reprezentująca Spółkę PPHU Navcom Systems s.c., bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonywanie swoich zadań a w obliczu wykrytych błędów w procesach biznesowych przekazuje swoje spostrzeżenie przełożonemu oraz bierze udział w definiowaniu oraz we wdrażaniu odpowiedniego rozwiązania.
 11. Jeśli coś krytykujemy to krytyka ta koncentruje się na problemach a nie na osobach.
 12. Wspólnie tworzymy jak najlepsze warunki pracy. Wszyscy dbamy o estetykę i czystość swoich miejsc pracy niezależnie od ogólnych prac porządkowych.
 13. Wszyscy przestrzegają ogólnych zasad bezpieczeństwa a w sytuacji zagrożenia, są gotowi nieść pomoc i ratunek.
 14. PPHU Navcom Systems s.c. kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych dlatego chronimy dane naszej firmy, naszych Klientów i Kontrahentów wszelkimi możliwymi i dostępnymi na dany moment metodami/narzędziami.
 15. Dane osobowe naszych Klientów i Pracowników są poufne dlatego podczas przetwarzania tych danych w szczególny sposób dbamy o ich bezpieczeństwo, tak aby nie dostały się do osób trzecich.
 16. Firma jest skupiona na efektywności działania oraz nastawiona jest na osiąganie jak najlepszych rezultatów stąd dostrzegamy i nagradzamy osiągnięcia pracowników biorąc pod uwagę ich indywidualne kompetencje i zdolności. Dzięki temu wspólnie tworzymy środowisko pracy w którym każdy czuje się doceniony a tym samym możemy rozwijać się osobiście i zawodowo dla dobra firmy.
 17. Osoby reprezentujące PPHU Navcom Systems s.c. dbają o swój rozwój intelektualny oraz systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.
 18. Jesteśmy lojalni wobec PPHU Navcom Systems s.c., a w kontaktach zewnętrznych dbamy o tworzenie spójnego i wartościowego wizerunku Spółki, tym samym godnie reprezentujemy firmę.
 19. Podejmując decyzje biznesowe kierujemy się wyłącznie dobrym interesem PPHU Navcom Systems s.c.
 20. W relacjach służbowych prywatne interesy ani korzyści osobiste nie mogą wpływać na decyzje biznesowe.
 21. W kontaktach zewnętrznych unikamy korupcji pod każdą postacią oraz unikamy działań mogących być zakwalifikowane jako korupcjogenne.
 22. Na co dzień stosujemy się do zasady fair play.
 23. W dobie gospodarki wolnorynkowej promującej innowacyjność oraz efektywność z szacunkiem podchodzimy do produktów i usług konkurencji przestrzegając zasad wolnej konkurencji. Nie rozpowszechniamy fałszywych ani niesprawdzonych informacji o produktach czy usługach konkurencji i nie sięgamy po nieuczciwe metody aby uzyskać przewagę konkurencyjną.
 24. W codziennych działaniach pamiętamy o tym, że jesteśmy częścią społeczeństwa dlatego Społeczna Świadomość Biznesu jest w gestii naszego zainteresowania i naszych działań.

§3

WZORCE POSTĘPOWANIA

 • Nie korzystamy z pracy dzieci.
 • Zapewniamy czas pracy i odpoczynku zgodny z wymaganiami prawnymi.
 • Nie stosujemy obowiązkowych godzin nadliczbowych.
 • Zapewniamy godziwą płacę zgodnie z wymaganiami prawnymi.
 • Informujemy wszystkich pracowników na piśmie i w sposób zrozumiały o warunkach zatrudnienia dotyczących płacy.
 • Stosujemy potrącenia z wypłat tylko zgodnie z Kodeksem Pracy.
 • Nie stosujemy potrąceń z wypłat jako środków dyscyplinarnych wobec pracowników.
 • Zapewniamy wszystkim pracownikom bezpieczne i zdrowe warunki pracy, spełniając przy tym wszelkie obowiązujące przepisy.
 • Zatrudniamy osobę odpowiedzialną za zgodność z wymaganiami BHP.
 • Zapewniamy wszystkim pracownikom regularne szkolenia z zakresu BHP.
 • Zabraniamy wykorzystywania pracy w PPHU Navcom Systems s.c. do osiągania nieuprawnionych osobistych korzyści.
 • Zabraniamy pracownikom bez uprzedniej zgody Władz Spółki PPHU Navcom Systems s.c. wykonywać konkurencyjnych czynności zawodowych, w tym prowadzenia działalności gospodarczej, uczestniczyć w transakcjach, na rzecz innych podmiotów, a w szczególności innych firm konkurencyjnych oraz jakichkolwiek osób trzecich, których interesy kolidują lub mogłyby kolidować z interesami firmy.
 • Zabraniamy przywłaszczania sobie własności firmy do osobistego użytku lub do odsprzedaży.
 • Znaki identyfikacyjne PPHU Navcom Systems s.c. można wykorzystywać wyłącznie w celach służbowych.
 • Zobowiązujemy wszystkich pracowników do ochrony majątku PPHU Navcom Systems s.c. oraz majątku Klientów przed kradzieżą, stratami, szkodami, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem.

§4

 1. Niniejszy kodeks etyczny wchodzi w życie z dniem 03.09.2012r. /ze zmianami od 01.09.2014r./
 2. W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości co do zasad postępowania należy konsultować je z Władzami Spółki.

Świdnik, dn. 01.09.2014r.