KODEKS ETYCZNY
PPHU Navcom Systems s.c.

Profesjonalizm w działaniu.
Prawość w prowadzeniu biznesu.
Zachowanie dobrego imienia firmy i naszych klientów.
Szacunek wobec ludzi i środowiska.
Postępowanie zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności.
Wzajemna współpraca i właściwe podejście do wykonywanych zadań.
Uwzględnianie etycznego wymiaru naszych działań.

MISJA

RZETELNOŚĆ USŁUG, NAJWYŻSZE STANDARDY, TERMINOWOŚĆ, KONKURENCYJNE CENY, INNOWACYJNOŚĆ, ZAPEWNIENIE NAJWYŻSZEJ SATYSFAKCJI KLIENTOM

WIZJA

WIODĄCA FIRMA W BRANŻY USŁUG LOTNICZYCH,
SILNA MERYTORYCZNIE I KAPITAŁOWO,
ZDOLNA DO REALIZACJI ZLECEŃ

§ 1

 1. Niniejszy dokument przedstawia zasady postępowania w biznesie, którymi na co dzień kierują się Zarząd, pracownicy oraz współpracownicy PPHU Navcom Systems s.c. podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych w tym podczas kontaktów z Klientem wewnętrznym (pracownicy) i zewnętrznym (klienci, współpracownicy, osoby trzecie).
 2. Kodeks łączy w sobie zasady poszanowania prawa i wszelkich przepisów ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności człowieka oraz etycznego zachowania i tym samym stanowi ramy działania i postępowania w PPHU Navcom Systems s.c. z tendencją do ich uściślania i wprowadzania kolejnych norm zachowania wraz ze zmieniającą się rzeczywistością.
 3. W niniejszym materiale opracowane są cechy jakie powinny charakteryzować zachowania podczas kontaktów z Klientami, osobami trzecimi oraz pracownikami i współpracownikami firmy PPHU Navcom Systems s.c.
 4. Podstawą prawidłowej i udanej współpracy jest ZAUFANIE, na które pracujemy podczas każdego, nawet najkrótszego kontaktu, każdą dopuszczoną w firmie drogą kontaktu, w tym osobistą oraz elektroniczną.
 5. W niniejszym kodeksie będą zbierane nie tylko zasady ale też i wskazówki postępowania.
 6. Kodeks etyczny obowiązuje wszystkie osoby zatrudnione i współpracujące z PPHU Navcom Systems s.c.
 7. Zebrane w niniejszym kodeksie zasady są bezwzględnie przestrzegane przez wszystkie osoby reprezentujące PPHU Navcom Systems s.c., a naruszenie ich jest naganne i nie jest tolerowane.
 8. W przypadki naruszenia zasada niniejszego Kodeksu zostaną podjęte przez władze Spółki stosowane działania w ramach obowiązujących przepisów.

§ 2

 1. Władze Spółki, pracownicy i współpracownicy PPHU Navcom Systems s.c. zobowiązani są do:
  • przestrzegania i respektowania wszelkich przepisów prawa w tym przepisów ustawowych i wykonawczych,
  • szanowania zwyczajów kulturowych, religijnych oraz światopoglądowych pracowników, współpracowników, Klientów, Kontrahentów i osób trzecich,
  • dbania o środowisko naturalne,
  • postępowania etycznie, w sposób odpowiedzialny i godny naśladowania niezależnie od zajmowanego stanowiska czy zakresu współpracy z PPHU Navcom Systems s.c.,
  • podejmowania kroków mających za zadanie zwalczanie jakiejkolwiek dyskryminacji czy prześladowania zarówno w obrębie firmy jak i w relacjach biznesowych, zapoznania się z niniejszym kodeksem oraz stosowania jego zaleceń. Zapewniamy wszystkim pracownikom prawo do zakończenia zatrudnienia po odpowiednim okresie wypowiedzenia.
 2. Produkty i usługi oferowane przez PPHU Navcom Systems s.c. świadczone są na najwyższym poziomie jakości. Każdy z pracowników zobowiązany jest do stosowania wszelkich wprowadzanych w firmie standardów oraz do bezpośredniej współpracy przy ich określaniu i wprowadzaniu w życie.
 3. Potrzeby i oczekiwania Klientów są naszym kluczowym wyznacznikiem działania co oznacza, że jesteśmy i pracujemy dla Klientów i na rzecz Klientów. Najbardziej pożądanym efektem jest umiejętność przewidywania potrzeb Klientów oraz umiejętność dostosowania się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.
 4. Chcąc zyskać jak największe zaufanie naszych Klientów i przetrwać na wymagającym rynku koncentrujemy się na jakości naszych usług wierni zasadzie „dostarczamy to co obiecujemy”.
 5. Uczciwość i wzajemny szacunek to podstawowe warunki budujące zaufanie.
 6. Podstawą codziennej pracy jest szacunek do siebie oraz kolegów i koleżanek oraz gotowość współpracy niezależnie od pełnionej funkcji czy zakresu współpracy z Navcom Systems.
 7. Wspieramy decyzje zespołowe. Wszyscy pracownicy i współpracownicy działają jako jeden duży zespół stąd umiejętność wymiany informacji oraz wyrażania swoich opinii, w tym przekazywania swoich pomysłów nie tylko wewnątrz działu, jest codziennością.
 8. Potrafimy słuchać innych, otwarcie dyskutujemy o problemach, a zasięgając opinii poszukujemy najlepszego i zarazem właściwego rozwiązania, gdyż najlepsze rozwiązanie można znaleźć po zapoznaniu się z różnymi punktami odniesienia.
 9. Stawiamy na otwartą komunikację w obrębie firmy i w ramach możliwości angażujemy pracowników w podejmowanie decyzji oraz rozwiązywanie problemów.
 10. Każda osoba reprezentująca Spółkę PPHU Navcom Systems s.c., bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonywanie swoich zadań a w obliczu wykrytych błędów w procesach biznesowych przekazuje swoje spostrzeżenie przełożonemu oraz bierze udział w definiowaniu oraz we wdrażaniu odpowiedniego rozwiązania.
 11. Jeśli coś krytykujemy to krytyka ta koncentruje się na problemach a nie na osobach.
 12. Wspólnie tworzymy jak najlepsze warunki pracy. Wszyscy dbamy o estetykę i czystość swoich miejsc pracy niezależnie od ogólnych prac porządkowych.
 13. Wszyscy przestrzegają ogólnych zasad bezpieczeństwa a w sytuacji zagrożenia, są gotowi nieść pomoc i ratunek.
 14. PPHU Navcom Systems s.c. kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych dlatego chronimy dane naszej firmy, naszych Klientów i Kontrahentów wszelkimi możliwymi i dostępnymi na dany moment metodami/narzędziami.
 15. Dane osobowe naszych Klientów i Pracowników są poufne dlatego podczas przetwarzania tych danych w szczególny sposób dbamy o ich bezpieczeństwo, tak aby nie dostały się do osób trzecich.
 16. Firma jest skupiona na efektywności działania oraz nastawiona jest na osiąganie jak najlepszych rezultatów stąd dostrzegamy i nagradzamy osiągnięcia pracowników biorąc pod uwagę ich indywidualne kompetencje i zdolności. Dzięki temu wspólnie tworzymy środowisko pracy w którym każdy czuje się doceniony a tym samym możemy rozwijać się osobiście i zawodowo dla dobra firmy.
 17. Osoby reprezentujące PPHU Navcom Systems s.c. dbają o swój rozwój intelektualny oraz systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.
 18. Jesteśmy lojalni wobec PPHU Navcom Systems s.c., a w kontaktach zewnętrznych dbamy o tworzenie spójnego i wartościowego wizerunku Spółki, tym samym godnie reprezentujemy firmę.
 19. Podejmując decyzje biznesowe kierujemy się wyłącznie dobrym interesem PPHU Navcom Systems s.c.
 20. W relacjach służbowych prywatne interesy ani korzyści osobiste nie mogą wpływać na decyzje biznesowe.
 21. W kontaktach zewnętrznych unikamy korupcji pod każdą postacią oraz unikamy działań mogących być zakwalifikowane jako korupcjogenne.
 22. Na co dzień stosujemy się do zasady fair play.
 23. W dobie gospodarki wolnorynkowej promującej innowacyjność oraz efektywność z szacunkiem podchodzimy do produktów i usług konkurencji przestrzegając zasad wolnej konkurencji. Nie rozpowszechniamy fałszywych ani niesprawdzonych informacji o produktach czy usługach konkurencji i nie sięgamy po nieuczciwe metody aby uzyskać przewagę konkurencyjną.
 24. W codziennych działaniach pamiętamy o tym, że jesteśmy częścią społeczeństwa dlatego Społeczna Świadomość Biznesu jest w gestii naszego zainteresowania i naszych działań.

§3

WZORCE POSTĘPOWANIA

 • Nie korzystamy z pracy dzieci.
 • Zapewniamy czas pracy i odpoczynku zgodny z wymaganiami prawnymi.
 • Nie stosujemy obowiązkowych godzin nadliczbowych.
 • Zapewniamy godziwą płacę zgodnie z wymaganiami prawnymi.
 • Informujemy wszystkich pracowników na piśmie i w sposób zrozumiały o warunkach zatrudnienia dotyczących płacy.
 • Stosujemy potrącenia z wypłat tylko zgodnie z Kodeksem Pracy.
 • Nie stosujemy potrąceń z wypłat jako środków dyscyplinarnych wobec pracowników.
 • Zapewniamy wszystkim pracownikom bezpieczne i zdrowe warunki pracy, spełniając przy tym wszelkie obowiązujące przepisy.
 • Zatrudniamy osobę odpowiedzialną za zgodność z wymaganiami BHP.
 • Zapewniamy wszystkim pracownikom regularne szkolenia z zakresu BHP.
 • Zabraniamy wykorzystywania pracy w PPHU Navcom Systems s.c. do osiągania nieuprawnionych osobistych korzyści.
 • Zabraniamy pracownikom bez uprzedniej zgody Władz Spółki PPHU Navcom Systems s.c. wykonywać konkurencyjnych czynności zawodowych, w tym prowadzenia działalności gospodarczej, uczestniczyć w transakcjach, na rzecz innych podmiotów, a w szczególności innych firm konkurencyjnych oraz jakichkolwiek osób trzecich, których interesy kolidują lub mogłyby kolidować z interesami firmy.
 • Zabraniamy przywłaszczania sobie własności firmy do osobistego użytku lub do odsprzedaży.
 • Znaki identyfikacyjne PPHU Navcom Systems s.c. można wykorzystywać wyłącznie w celach służbowych.
 • Zobowiązujemy wszystkich pracowników do ochrony majątku PPHU Navcom Systems s.c. oraz majątku Klientów przed kradzieżą, stratami, szkodami, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem.

§4

 1. Niniejszy kodeks etyczny wchodzi w życie z dniem 03.09.2012r. /ze zmianami od 01.09.2014r./
 2. W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości co do zasad postępowania należy konsultować je z Władzami Spółki.

Świdnik, dn. 01.09.2014r.

zarzad navcom

Grzegorz Jędrasik

Bogusław Jędrasik

 

Historia NAVCOM Systems - kamienie milowe

XII/2000 r. powstanie firmy 2001 r. - otrzymanie Certyfikatu Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2005 r. - spełnienie wymagań norm serii ISO 9001:2001 oraz otrzymanie certyfikatu AQAP 2120:2003
2006 r. pozytywna opinia Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w dziedzinie napraw sprzętu radionawigacyjnego, przyrządów pokładowych stosowanych w lotnictwie, obsługi sprzętu na statkach powietrznych oraz wykonywania stanowisk kontrolno - pomiarowych do przeprowadzania napraw
2006 r. uzyskanie certyfikatu Part 145
2007 r. otrzymanie Koncesji MSWiA; (w myśl ustawy z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym), gwarantuje, że NAVCOM SYSTEMS jest uprawniony do obrotu podzespołami pochodzącymi ze statków powietrznych należących do sił zbrojnych oraz służb porządku publicznego, na które wytwarzanie lub obrót koncesja jest wymagana.2007 r. - otrzymanie certyfikatu NCAGE - NATO Commercial and Government Entity (tzw. Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej)
2011r. zakończenie konstrukcji i dopuszczenie do eksploatacji Ruchomej Bazy Obsługowej
2011r. Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli
2012r. Targi "AIR FAIR" Bydgoszcz 2012
2012 r. wygrana w przetargu na obsługę śmigłowców Mi-2 dla Ministerstwa Obrony Narodowej na lata 2012-2014
2013 r. Targi "AIR FAIR" Bydgoszcz 2013
2013 r. przyznanie CERTYFIKATU UCZCIWOŚCI nr 613805074
2014 r. NAVCOM Systems wybrany na jednego z dwóch przedstawicieli handlowych amerykańskiej firmy BendixKind by Honeywell na Europę
VI/2014 r. patronowanie i sponsorowanie Pierwszej w Polsce wizyty samolotu SPITFIRE z polskim pilotem - Jackiem Mainką - za sterem
2014 r. zakup hangaru.
2014 r. Targi "AIR FAIR" Bydgoszcz 2014
2015 r. został nam przyznany Certyfikat PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚĆI w ramach II edycji programu organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC
2015 r. przeprowadzenie niezbędnych modyfikacji hangaru, dzięki którym obiekt ten jest obecnie przystosowywany do wykonywania prac obsługowych na małych i średnich statkach powietrznych, w tym dużych śmigłowcach,
2015 r. wygrany przetarg na obsługę Mi-2 dla Ministerstwa Obrony Narodowej na lata 2015-2018
2015 r. zdobycie tytułu "Lubelski ORZEŁ BIZNESU 2014" w kategorii PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE 2014 ROKU
V/2015 r. konferencja naukowa z okazji 75. rocznicy Bitwy o Anglię "Piloci z Lubelszczyzny w obronie Wielkiej Brytanii
IV/2015 r. Chińska Misja Gospodarcza z Południowych Chin / miasto Dongguan, prowincja Guandon w Chinach 2015
VI/2015 r. Międzynarodowe Targi Poznańskie AEROFESTIVAL 2015
IX/2015 r. 35. Ogólnopolskie Zawody Samolotowe im. Zdzisława Dudzika w Depułtyczach Królewskich
I/2016 r. jubileusz 15-nastolecia działalności;
I/2016 r. organizacja I Konferencji Jakościowo-Technicznej "Szanse i możliwości wykorzystania cywilnych organizacji obsługowych do poprawy dostępności sprzętu lotniczego w polskiej armii"
IV/2016 r. 36. Ogólnopolskie Zawody Samolotowe im. Zdzisława Dudzika w Depułtyczach Królewskich
IV/2016 r. Międzynarodowa Konferencja i Targi "Aerospace & Defense Supplier Summit" w Seattle
V/2016 r. Misja Gospodarcza Amerykańskich Przedsiębiorców z Nevady 2016 w Rzeszowie
VI/2016 r. Targi Lotnictwa Lekkiego ParaRudniki na Lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego
VI/2016 r. uzyskanie Ogólnopolskiego Certyfikatu "RZETELNI W BIZNESIE" w ramach Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności "Sylwetki i MARKI Polskiej Gospodarki"
VI/2016 r. współorganizacja I Międzynarodowego Pikniku Lotniczego "LOTNICZE DEPUŁTYCZE"
VI/2016 r. udział w Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016
VI/2016 r. udział w XII Małopolskim Pikniku Lotniczym w Krakowie